Субота, 19.10.2019, 14:50
Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Мої статті

План розвитку дошкільного навчального закладу «ЛИПКА» Петрівсько – Роменської сільської ради на 2016-2020 роки

Джерела та обсяги фінансування Програми:

• бюджетні кошти, розмір яких на кожний окремий рік розглядається у встановленому законом порядку;

• інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством (благодійні добровільні внески батьків, спонсорські кошти).

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить170575,00 гривень, у тому числі - 145375,00 гривень за рахунок місцевого бюджету, 25000 гривень - за рахунок інших коштів.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту місцевого бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених відповідальному за виконання завдань і заходів Програми. Нормативно-правове забезпечення програми: дана Програма ґрунтується на Конституції України, Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу, «Конвенції про права дитини», «Про охорону дитинства», Базовому компоненту дошкільної освіти в Україні, Базовій програмі «Я у Світі», програмі «Впевнений старт», програмі «Дошкілля», статуті ДНЗ «Липка», Положенні про дошкільний навчальний заклад та інших нормативних документах, які визначають правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, що забезпечує розвиток, виховання, навчання дитини, основана на поєднанні сімейного та суспільного виховання, досягненнях вітчизняної науки, надбаннях світового педагогічного досвіду, сприяє формуванню цінностей демократичного правового суспільства в Україні.

Програма розвитку ДНЗ «Липка» обумовлена рядом причин:

• необхідністю прогнозування забезпечення розвитку ДНЗ відповідно до зрослих освітніх запитів населення;

• необхідністю удосконалення патронату тих дітей, які не можуть відвідувати загальноосвітні групи по причині складних захворювань та ін.. причин.

• необхідністю постійного поліпшення системи соціального та правового захисту учасників навчально-виховного процесу в ДНЗ;

• недостатньою організацією науково-методичного забезпечення дошкільної освіти, впровадженням в практику досягнень науки, новітніх педагогічних та інформаційно-комунікативних технологій;

• дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку дошкільної освіти.

Мета Програми: Основна мета програми — визначення стратегії розвитку дошкільного закладу на п’ять років (2016-2020 рр.), створення життєдайної системи розвитку, виховання та навчання, формування і розвиток соціально активної, гуманістично-спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, системою знань про природу, людину, суспільство, із почуттям національної свідомості, забезпечення і підвищення якості дошкільної освіти через створення комплексного методичного забезпечення освітнього процесу ДНЗ з використанням інформаційних комп'ютерних технологій (ІКТ)у дошкільному навчальному закладі Сприяти творчому і максимальному виконання вказаних вище законів України та нормативних документів, які стосуються роботи ДНЗ:

підвищенню рівня інформаційної компетент¬ності педагогічних працівників закладу;

♦ удосконаленню системи управлінської діяль¬ності;

♦ забезпеченню високого рівня активності бать¬ків щодо розвитку інформатизації дошкільного навчального закладу;

♦ підвищенню показників інтелектуального роз¬витку дітей. Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу особливу увагу звертатиме на розв'язання таких питань:

♦ організація освітнього процесу з дітьми 5-річного віку;

♦ забезпечення наступності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнями перших класів та створення розвивального життєвого простору;

♦ створення розвивального простору для дітей дошкільного віку.

Пріоритетом в розвитку дошкільної освіти в Україні є забезпечення її якості та доступності для кожної дитини відповідного віку. Реалізація пріоритету потребує уваги до навчального змісту і методик, які формують світогляд, цінності культури, здатність до самопізнання і самореалізації особистості в різних видах творчої діяльності, необхідні вміння і навички. Створення стабільного, здоров΄язберігаючого, безпечного, динамічного дошкільного закладу з компетентним, високопрофесійним колективом однодумців, який міцно займає лідерські позиції на ринку освітніх послуг, завданням якого є виховання здорової дитини на основі індивідуально - компетентісної освіти. Для цього необхідно:

Завдання Програми: 1. Визначення стратегії та практичних заходів щодо підтримки і розвитку дошкільної освіти в ДНЗ «Липка».

2. Створення сприятливих умов для функціонування та розвитку дошкільного навчального закладу:

а) забезпечення належних фінансово-економічних та матеріальних умов для розвитку ДНЗ;

б) збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціальнго здоров’я дітей, їх гармонійного розвитку на основі компетентісної парадигми;

в) формування навичок здорового способу життя.

3. Сприяння підвищенню ролі сім’ї у вихованні дитини.

4. Удосконалення рівня соціального захисту дітей.

 Забезпечення прав дитини на якісну освіту.

Програмно-методичне забезпечення діяльності ДНЗ.

7. Створення умов для всебічного розвитку здорової дитини, засвоєння дошкільником різних типів діяльності з метою його саморозвитку, самовизначення та самореалізації у формуванні особистісної життєвої позиції.

8. Створення сприятливих умов для самоудосконалення та самореалізації педагогічних працівників.

9. Формування психологічної та технологічної готовності педагогів перебудуватися у відповідності до вимог Базової програми «Я у Світі».

10. Забезпечення постійної, ефективної і раціональної співпраці з педагогічним колективом Петрівсько - Роменської ЗОШ по наступності між початковою ланкою освіти.

Стратегічна мета закладу — гуманізація цілей та принципів освітньої роботи з дітьми, перехід до виховання особистості на засадах дитиноцентризму, домогтись усвідомлення вихователями своєї соціальної місії, партнерської ролі в спілкуванні з дітьми. А через це — створення умов психологічного і фізіологічного комфорту у закладі, формування в дітей цілісної системи знань, забезпечення активної позиції учасників навчально-виховного процесу до результатів своєї роботи, виховання компетентної соціально адаптованої особистості.

Основні завдання закладу: - формування здорової, гармонійно розвиненої особистості, здатної до творчої самореалізації на основі гуманізації навчально-виховного процесу. Зокрема це: - забезпечення підготовки дітей, що передбачає розвиток дитини як особистості: самовизначення, саморозвиток, самореалізацію; - розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення; - організація особистісно-орієнтованого навчання та виховання з урахуванням індивідуальних можливостей дітей; - впровадження в систему навчально-виховного процесу інноваційних технологій; - створення комфортного психологічного середовища для дітей та педагогів; - оптимізація освітнього процесу на основі підвищення психолого-педагогічної компетентності вихователів, батьків вихованців. Одним із головних принципів закладу є активний пошук нових корисних педагогічних ідей. Зміст роботи бачимо в обміні досвідом, апробації популяризації шляхом наукових публікацій усього нового й цікаво, що з'являється в практиці. Педагогічний колектив ДНЗ „Липка" перебуває в пошуку шляхів відновлення закладу. Педагогічні інновації вимагають ґрунтовного інформаційного забезпечення, науково-методичного супроводу. Перспектива розвитку передбачає відповіді на основні запитання: кого виховувати, як виховувати?                 

Наш заклад затишний, умови в групах близькі до домашніх, санітарно-гігієнічний стан добрий, психологічний мікроклімат - комфортний. Педагогічний колектив ставить собі за головне завдання формування гармонійно розвиненої особистості дошкільника. Усе це досягається щоденною, сумлінною роботою педагогічного колективу, яку координують керівники методичного центру відділу освіти Гадяцької РДА, прагненням до всього нового й умінням впроваджувати в діяльність закладу педагогічної інновації й ідей передового досвіду. Справджуються надії на результативність розвивальної роботи.

Завдання для вдосконалення роботи методичної служби на наступний період розвитку є: ♦ удосконалення системи регулювання рівня професійної компетентності педагогів на основі особистісно-зорієнтованого підходу; ♦ створення умов для досягнення стійкої мотивації педагогів на зростання професійної майстерності, на мобільність колективу щодо впровадження новітніх технологій; ♦ сприяння становлення співробітницьких взаємин між колегами, співпраці досвідчених педагогів і молодих спеціалістів; ♦ закріплення навичок керування самоосвітою; ♦ залучення молодих спеціалістів до співпраці на рівні гурткової роботи. Завдання для вдосконалення системи управління ДНЗ на наступний етап розвитку: ♦ Забезпечення мотиваційного управління на основі режиму самоуправління і співуправління; ♦ Поповнення банку інформації, на основі якого можна чітко аналізувати та коректувати освітню ситуацію в ДНЗ; ♦ Делегування частини повноважень і відповідальності за результати своєї діяльності учасникам освітнього процесу; ♦ Формування психолого - педагогічного механізму стимулювання як основи рефлексивного управління діяльністю колективу.

Пріоритетними напрямами діяльності дошкільного навчального закладу «Липка» є — переосмислення розвивальних, виховних і навчальних завдань, використання особистісно-орієнтованого підходу до розвитку кожної дити¬ни, впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду роботи, новітніх технологій виховання та навчання, новітніх технічних інформаційних засобів, тощо.

Зміст освітньої роботи з дітьми дошкільного віку має відповідати основним вимогам та концепту¬альним засадам Базового компонента дошкільної освіти України — оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж всього періоду дошкільного дитин¬ства, визнання цінності кожної вікової сходинки в особистісному розвитку при повній реалізації дити¬ною своїх потенційних можливостей.

Пріоритетними напрямками у сфері матеріально-технічного і навчально-матеріального забезпечення залишаються комфортне перебування дітей, обладнання і оснащення педагогічного процессу: (придбання проектора, створення відеотеки), оновлення і удосконалення фізкультурно- оздоровлювальної бази (придбання фізкультурного обладнання), осучаснити та переобладнати майданчики, створити куточок дослідницько- експериментальної роботи, удосконалити умови для продуктивної праці всіх категорій працівників ДНЗ: робоче місце, його оснащення відповідно до санітарно-педагогічних норм. Провідний принцип - прогнозування розвитку закладу й модернізація всіх видів діяльності - мобільність закладу в будь-яких соціально-економічних умовах розвитку країни.

Очікувані результати: 1. Перехід до оновлення освіти дозволить внести суттєві зміни до організації та змісту навчально-виховного процесу, використати прогресивні концепції, запровадити проблемно-пошукові методи, досягнення вітчизняної і світової педагогіки. 2. Забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку та саморозвитку дітей

КОНЦЕПЦІЯ СУЧАСНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЛИПКА» Освіта XXI століття — це освіта для людини. Її стрижень — розвиваюча, культуро творча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язання проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни. Сучасний дошкільний навчальний заклад має бути динамічним, позитивним простором, мета якого полягає в оптимізації розвивального потенціалу дітей. Виходячи з того, що сьогоденний ДНЗ повинен працювати на випередження і стати гарантом гармонійного розвитку дітей, програмові заходи направлені на: • формування життєвої компетентності вихованців на основі творчого використання базової програми «Українське дошкілля», «Впевнений старт» інших програм МОН України; • формування та розвиток компетентності педагогічного колективу в процесі переходу на особистісно орієнтовану модель взаємодії педагога та дитини, як єдино можливу платформу для становлення особистості; • комплексне забезпечення фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку дітей; • зміцнення здоров’я та реабілітацію дітей з особливими потребами; • прищеплення дітям ціннісного ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, формування навичок здорового способу життя; • посилення позиції ДНЗ як повноцінної сходинки загального розвитку через збереження унікальності дошкільного дитинства; • створення оптимально сприятливих умов для розвитку ключових дитячих «можу» і «повинен» (за освітньою програмою ЮНЕСКО та Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, програмою «Українське дошкілля», парціальних програм схвалених МОН для використання в ДНЗ: навчитися пізнавати, навчитися діяти, навчитися жити разом, навчитися жити, зберігати психічне та фізичне здоров’я); • забезпечення умов для реалізації прав дитини; • організація компетентного психолого-педагогічного супроводу освітньо-виховного процесу з опорою на ампліфікаційну діяльність дитини; • забезпечення психологічного комфорту дитини та безпеки життєдіяльності, формування соціальної компетентності; • забезпечення психологічного комфорту та безпеки життєдіяльності працівників ДНЗ; • зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ.

       Очікувані результати: 1. Здобуття дітьми якісної дошкільної освіти через особистісно орієнтовану модель навчання у контексті Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» та інших програм МОН України з урахуванням досягнень науки і техніки. 2. Створення оптимальних умов для комплексного впливу на формування компетентної особистості дошкільника на основі індивідуалізації розвитку, навчання та виховання дитини. 3. Підвищення якості навчально-виховного процесу, організації роботи ДНЗ щодо збереження і зміцнення психічного і фізичного здоров’я дітей дошкільного віку, піднесення якісних показників здоров’я вихованців. 4. Створення умов для максимальної самореалізації працівників ДНЗ. 5. Приведення матеріально-технічної бази у відповідність до нормативних вимог, забезпечення ДНЗ сучасним обладнанням, навчально-методичними матеріалами. 6. Забезпечення наступності в роботі ДНЗ «Липка» та Петрівсько - Роменської ЗОШ. Виконання Програми має забезпечити: державний стандарт дошкільної освіти в ДНЗ «Липка» визначений змістом Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Базовим компонентом дошкільної освіти і коментарем до нього, програмою «Впевнений старт» та діючими нині державними програмами і елементами тих програм, які будуть вводитися. Резюме ДНЗ «Липка»: Дошкільний навчальний заклад «Липка» знаходиться за адресою: с.Петрівка –Роменська, вул., Першотравнева 8, Гадяцького району, Полтавської області, Україна. Телефон для зв’язку: 58-5-85. Навчальний заклад ясла-садок «Липка» відкритий у 1955 році. В його стінах працює 1 різновікова група. . В дошкільному навчальному закладі виховується 22 дітей. Про комфортне перебування дітей у ДНЗ, раціональне і збалансоване харчування піклуються 8 працівників. Науково-дидактична проблема, над якою працюють вихователі ДНЗ – «Художньо - естетичне виховання дошкільників», «Патріотичне виховання». Суть проблеми та її мета повністю відповідає Базовому компоненту дошкільної освіти та Базової програми «Українське дошкілля», тому що в ДНЗ «Липка» у центр всього розмаїття проблем поставлена дитини, її внутрішній світ, її прагнення та бажання. Дошкільний заклад укомплектований педкадрами відповідно вимог наказу МОН № 118 від 24.02.2005р. Всього в ДНЗ працює 4 педагоги, з них вищу освіту мають 2. Вищу кваліфікаційну категорію має 1 педагогічний працівник - завідуюча, 1вихователь має звання «Вихователь - методист». Адміністративний склад ДНЗ «Липка»: Завідуюча: Коваль Любов Іванівна. Вихователі: Кравченко Валентина Михайлівна. Зінченко Марія Романівна Пом.вихователя: Горлач Ольга Василівна Останній рік атестації ДНЗ: 2010 рік. Наслідки атестації: атестований . Характеристика вихованців: Проектна потужність ДНЗ - 17 дітей Фактичний списковий склад дітей в ДНЗ (на 01 вересня): 2016-2017 н.р. 2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. 2019-2020 н.р. 2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. 21 22 20 19 20 17 Кількість вікових групп: 1 різновікова. Віковий склад вихованців: 2016-2017н.р. 2017-2018н.р. 2018-2019н.р. 2019-2020н.р. 2020-2021н.р. 2021-2022н.р. 2 років - - 3 років 7 5 4 років 4 7 5 років 10 5 6 років 5 7 років КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Характеристика педагогічного складу: Освіта Атестаційні категорії Педагогічне звання Навчальний рік Загальна кількість педагогів Молоді спеціалісти Вища Середня-спеціальна Незакін- чена вища Навчаються в вузах Спеціа-ліст Перша Друга Вища Вихователь-методист Старший вихователь 2016-2017н.р. 4 2 1 1 1 1 2017-2018н.р. 4 2 1 1 1 1 2018-2019н.р. 4 2 1 1 1 1 2019-2020н.р. 4 2 1 1 1 1 2020-2021н.р. 3 2 1 - 1 1 2021-2022н.р. 3 2 1 - 1 1 Педагогічний стаж педпрацівників ДНЗ: Навчальний рік До 5-ти років Від 5-ти до 10 років Від 10-ти до 15 років Від 15-ти до 20 років Від 20-ти до 25 років Більше 25 років 2016-2017н.р. 2 - - - - 2 2017-2018н.р. 2 - - - - 2 2018-2019н.р. 1 1 - - - 2 2019-2020н.р. - 2 - - - 2 2020-2021н.р. - 2 - - - 2 2021-2022н.р. - 2 - - - 2 Режим роботи ДНЗ: ДНЗ «Липка» працює за п’ятиденним робочим тижнем з 7:00 ранку до 17:30. Вихідні дні: субота, неділя, святкові. Навчальний рік: з 1 вересня до 31 травня. З 1 червня по 31 серпня – літній оздоровчий період. Характеристика соціуму ДНЗ в селі: Дошкільний навчальний заклад «Липка» знаходиться у центральній частині села Петрівка _Роменська, що дозволяє тісно взаємодіяти з : • Петрівсько - Роменською ЗОШ; • Сільською бібліотекою; • з соціальними об’єктами – сільським будинком культури, Петрівсько Роменською амбулаторією ЗПСМ, хлібзаводом, поштою, пожежною частиною, • Житловий масив (приватний сектор.). Таким чином, оточуюче навколишнє соціально - культурне середовище навколо ДНЗ «Липка» сприяє всебічному розвитку та оздоровленню його вихованців, їх вмінням використовувати здобуті уявлення для подальшого розширення особистого досвіду та формування наукової картини світу. Характеристика матеріально-технічної та науково-методичної бази ДНЗ: В приміщенні дошкільного закладу є 1групова кімната, 1 спальна кімната, спортивний куточок, методичний кабінет -кабінет завідувачки, підсобні приміщення для зберігання м’якого інтевентарю, господарських товарів та матеріалів, теплогенераторна, 1 кімната пральні, 1 кімната харчоблоку. На території ДНЗ є спортивний майданчик, ігровий майданчик, 4 великі клумби, господарський сарай підвал для зберігання овочів. Організація харчування Харчоблок дошкільного закладу забезпечений усім необхідним технологічним обладнанням, але деяке обладнання фізично застаріле, не вистачає кухонного та столового посуду. Гігієна прийому їжі повністю забезпечена усім необхідним. Практично по основним продуктам виконуються норми харчування. Залишається проблемою забезпечення заміни згущеного молока на свіже цільне молоко Харчування дітей в ДНЗ здійснюється у відповідності вимог Інструкції по організації харчування дітей в ДНЗ, затвердженої спільними наказом МОЗ і МОН України № 298/227 від 17.04.2006 р та зареєстрованої в Мінюсті 05.05.06 р. № 523 (12397). Схеми постачання, маршрути та графіки постачання харчових продуктів та сировини розробляються та узгоджуються з відділом освіти, сільською радою та районною СЕС. Сировина та продукти харчування закуповуються лише виробників Полтавської області. Забезпечується дотримання санітарно-гігієнічних вимог згідно ст. 17 Закону України « Про забезпечення санепідемблагополуччя». Неухильно виконується робота по запобіганню спалахів інфекційних захворювань та харчових отруєнь. Здешевлення харчування проходить за рахунок безкоштовних фруктів (компоти, варення) овочів (цибуля, часник, петрушка, укріп), трав та квітів для фіточаїв. В оздоровчий період вартість харчування збільшувалася на 10 відсотків на період з 01.06 по 31.08. Раз у квартал проводиться аналіз виконання натуральних норм і про це інформується сільська рада та відділ освіти. Стовідсотково виконуються норми : хліб, олія, цукор, масло, сир твердий, борошно, картопля,крупи, 90% - м'ясо, риба,овочі. Молочні продукти такі як: сир кисломолочний, сметана виконуються на 60-70% або й того менше. Для стовідсоткового виконання норм потрібно в день на одну дитину витрачати до 25.00 грн. Сільська рада по причині відсутності коштів не дофінансовує харчування дітей. Процес харчування дітей прозорий. Батьки можуть перевірити якість, смак страв та порівняти їх об’єм зі зразками, виставленими на вході в харчоблок. Якість та калорійність харчування контролюється районною СЕС. Беруться також проби овочів, води та змиви на наявність шкідливих бактерій як у харчоблоку, так і в групах. Суттєвих зауважень зі сторони СЕС не надходило. Контролюється також поточність виробничого процесу приготування їжі. Додаток до пункту 4.26 Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ вивчена кухарями і знаходиться в харчоблоці, тому тривалість термічної обробки продуктів відповідає вимогам, а значить поживні цінності та смакові якості продуктів зберігаються максимально. Кухар має 4 розряд, проведено атестацію робочого місця кухаря у 2014році. Велика увага приділяється умовам зберігання продуктів та сировини. Для якісного збереження продуктів створені всі умови. Для цього у 2015 році придбано морозильну камеру. Порушень майже не виявляється, при виявленні – відразу ліквідовуються. Ведеться журнал бракеражу сирих продуктів, тому дотримується термін реалізації продуктів та сировини. Ведеться контроль за технологією приготування страв, про що робляться відповідні записи. Під постійним контролем видача їжі з кухні та отримання її помічниками вихователів. Графік роздачі їжі поміщено на дверях харчоблоку і з боку завідуючої вимагається неухильне його виконання. Під постійним контролем і наявність сертифікатів на продукти, які завозяться. Можна зробити висновок, що по питанню харчування проводиться кропітка, ретельна, щоденно робота. Результат – задоволені діти, вдячні батьки. Шляхи і способи реалізації Програми: - підвищення якості надання освітніх послуг у ДНЗ; - удосконалення форм та методів роботи, спрямованих на поліпшення соціально-економічних і морально-психологічних умов для розвитку, виховання та навчання дітей в ДНЗ «Липка»; - забезпечення педагогів необхідними навчально-методичними посібниками та забезпечення їх фаховими, періодичними виданнями; - створення здоров’язберігаючого розвивального освітньо-виховного простору; - здійснення заходів щодо збільшення додаткових послуг у ДНЗ (по потребі) Принципи організації навчально-виховного процесу: Проектування навчально-виховного процесу буде здійснюватись з урахуванням наступних принципів: Гуманізму та педагогічного оптимізму - ставлення до дитини як до цінності, визнання її права на вільний розвиток та реалізацію своїх природних здібностей; Об’єктивності й науковості – розвиток дитини здійснюється за об’єктивними законами, спирається на знання ампліфікаційної специфіки; Індивідуального та особистісного підходів – спільні, типові для всіх дітей певного віку закони особистісного розвитку виявляються в індивідуальній історії розвитку кожної конкретної дитини; Активності - розвиток у дошкільному віці самостійності, творчого ставлення до життя і різних видів діяльності, формування у дитини здатності робити власний вибір, приймати рішення; Ампліфікації - створення педагогами сприятливих умов для природного та поступового розвитку особистості дитини; врахування в освітньо-виховному процесі багатогранної природи дошкільника, його вікових та індивідуальних особливостей; Наступності й неперервності - використання попереднього досвіду дитини на всіх етапах розвитку; Єдності розвитку, виховання і навчання - збалансованість розвивальних, виховних та навчальних завдань у процесі формування в дитини системи ціннісних ставлень до природи, культури, людей, самої себе. На основі вивчення потенціалу ідеї сучасного ДНЗ представлений комплекс наступних нововведень: Оновлення змісту освіти: 1. Створення у дитини цілісної картини світу, збереження дитячої субкультури, культивування видів діяльності та форм активності в контексті вимог Базового компоненту, програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». 2. Базування педагогічного процесу на законах психології розвитку дитини та ідеї ампліфікації розвитку особистості. Оновлення науково-методичного супроводу розвиваючого навчально-виховного процесу: 1. Розробка навчально-методичного супроводу (методичних рекомендацій, оновленого відповідно до модернізованого змісту дошкільної освіти дидактичного, розвивального матеріалу, методичних розробок). 2. Організація тематичної діяльності у напрямку визначення шляхів вирішення актуальних проблем, розробки нових педагогічних ідей в контексті роботи за Базовою програмою та парціальними програмами, рекомендованими МОН України. 3. Використання сучасних технологій виховання та підтримки розвитку дошкільника, використання комплексу корекційних заходів, психолого-педагогічної підтримки дитини. 4. Використання соціологічних досліджень у роботі з педколективом. 5. Використання інтерактивних форм роботи з педагогічними кадрами. Оновлення в становленні освітнього процесу: 1. Використання моделі організації освітньо-виховного процесу в ДНЗ - за режимними моментами з реалізацією завдань розвитку та змісту сфер життєдіяльності в комплексі. 2. Оновлення форм навчання та виховання дітей, направлених на їх всебічний розвиток, на основі дотримання балансу регламентованих видів діяльності та вільної гри, надаючи переваги довільної поведінки. 3. Системне використання здоров΄язберігаючих технологій. 4. Використання технології «благополуччя і залученості». Основні аспекти освітньої діяльності розвитку ДНЗ: 1. Реалізація компетентісного підходу до дошкільної освіти, задекларованого у Базовому компоненті дошкільної освіти. 2. Збереження та зміцнення психологічного, фізичного, духовного і соціального здоров’я дітей. 3. Надання пріоритету суб΄єкт-суб΄єктній взаємодії, проблемно-пошуковій діяльності, використанню інноваційних технологій, як переважаючому способу навчання, диференційованим формам організації освітньо-виховного процесу. 4. Забезпечення соціальної адаптації дітей та готовності продовжувати освіту, набуття досвіду ціннісних відносин в колективі та суспільстві. 5. Оновлення стратегії й тактики взаємодії педагогів з батьками удосконалення щирих та довірливих відносин. Ціннісні орієнтири, покладені в основу моделі випускника ДНЗ Здоров’я – стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, психічний комфорт, позитивне самопочуття, спокій, рівновага, задоволення, а не лише відсутність хвороб і фізичних вад. Культура – духовна, матеріальна, яка формує компетентну особистість на основі її біологічної, історичної індивідуальності. На основі засвоєння національних загальнолюдських культурних цінностей формується базис особистісної культури. Праця – відродження культурно-історичних традицій нації, механізмів морально-трудового виховання та любові до праці, до людини-трудівника, бажання працювати і приносити користь людям. Сім’я - пізнання та відчуття сім΄ї, батьків, роду. Пріоритетність сімейного виховання та соціальної захищеності сім»ї. Основні заходи щодо виконання Програми розвитку дошкільної освіти ДНЗ «Липка на 2016-2020 роки №з/п Зміст заходів Термін виконання Джерела фінансування (державний, міський, бюджетний ін.) Відповідальні виконавці І. Розвиток мережі дошкільного навчального закладу 1 Вивчення демографічних показників та освітніх потреб населення в територіальному мікрорайоні ДНЗ «Липка» Двічі на рік: на 01.01 на 01.09 поточного року - Адміністрація та педагогічний колектив 2 Відповідно до освітніх запитів населення спрогнозувати та організувати на базі ДНЗ - роботу груп різного функціонального призначення: • консультативні - психологом, - інклюзивної освіти • групи за інтересами Протягом 2016 – 2020 н.р. за потребою. Сільський бюджет Позабюджетн Адміністрація ІІ. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення 1 Проводити інвентаризацію майна, землі та стану технологічного обладнання харчоблоку, складів і підсобних приміщень, твердого та м’якого інвентарю. Листопад поточного року - Адміністрація та централізована бухгалтерія сільської ради 2 При формуванні бюджетних запитів планувати кошти на оновлення інвентарю та технологічного обладнання. До 01.11. поточного року - Адміністрація 3 Обстеження технічного стану будівель ДНЗ. Забезпечення складання дефектного акту. Квітень, серпень щорічно Адміністрація профспілковий комітет, комісія з охорони праці. 4 Складання планів проведення ремонтних робіт в ДНЗ: - ремонт паркану довжиною 32м.; - заміна7 вікон будівлі; - ремонт ігрового майданчику - ремонт даху ДНЗ; - ремонт підлоги; -вхідні двері січень 2016р. 2016р. Щорічно травень 2017 2017 2019 8000,0 (бюдж) 10000,0 (бюдж.) 250,0(позабюдж 30000,0(бюдж) 5000,0(бюдж.) 5000,0(бюдж) Адміністрація 5 Поновлення обладнання та дизайну території ДНЗ: • ігрових майданчиків : гойдалка (1500,0) • спортивного майданчика; • зелених насаджень, • квіткових клумб, • групових кімнат: - стінка дитяча(5200,0) - столи для їдальні-2 (1300,0) - тумбочка (600,0) 2017р. 2016р. Щороку Щороку 2019р. Сільський бюджет, благодійні добровільні спонсорські, батьківські внески. Адміністрація батьківський комітет групи 6 Придбання іграшок для групових кімнат: • для ігор з піском , водою; • настільні; • будівельно-конструктивні; • театральні; • музичні; • спортивно-моторні (1500,0) • ігрові куточки(5000,0) Придбати фізкультурне обладнання. Липень -серпень 2018р. 2020р. Сільський бюджет, благодійні добровільні спонсорські, батьківські внески. Батьківський комітет групи 7 Придбати нові технічні засоби: Музичний центр Придбати ліжка для спальної кімнати - 10 (31000,0) Придбати стільці офісні-2(1200,0). Пральна машина автомат (8000,0) Придбати посуд для їдальні кастрюлі(2000,0) Стіл для комп’ютера (1500,0) Мякий інвентар: - постільна білизна 22 комплекта(8000,0); - рушнички 25шт(1875,00) обладнання для кухні: - електро-мясорубка (1500,0) - електро духовка (8000,0) 2020р. 2018р. 2017р. 2016 2017р. 2017р. 2018р 2019р. 2018р. 2020р. Сільський бюджет, благодійні добровільні спонсорські, Адміністрація 8 Збільшити обсяг грошових витрат для забезпечення виконання натуральних норм харчування дітей в ДНЗ. Червень-серпень поточного року Сільський бюджет. Виконком, відділ освіти. 9 Забезпечення поточного ремонту комунікацій та обладнання: - ремонт електропроводки в ДНЗ; - підтримка опалювальної системи у належному стані. Вересень Сільський бюджет Адміністрація ІІІ. Програмно-методичне забезпечення 1 Забезпечити педагогічних працівників фаховими виданнями 2016-2020 Сільський бюджет. Завідуюча ДНЗ 2 Забезпечити якісну психолого-педагогічну та соціальну допомогу педагогам, вихованцям та батькам ДНЗ. Організація Консультативного пункту та систематична робота для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім΄ї: «Становлення традицій у виховній роботі»; «Взаємодія родинної та професійної педагогіки –на службі дітям» 2016-2020 2016р. 2017-2018 2018-2019 - Практичний психолог, соціальний педагог 3 Забезпечити педагогів освітньо-дидактичним матеріалом та посібниками для роботи з дітьми. Взяти участь у районних виставках – ярмарках педагогічних технологій. 2016-2020 1раз на рік вересень Сільський бюджет, благодійні добровільні спонсорські, батьківські внески. Завідуюча ДНЗ 4 Модернізувати систему навчально-методичного забезпечення професійної діяльності педагогів ДНЗ шляхом: - видруку наявних авторських розробок та впровадження сучасних інноваційних технологій: «Розвиток духовності на народних традиціях» - проведення конкурсу на кращі педагогічні розробки навчання та виховання дошкільників з патріотичного виховання на тему «Розвиток духовності дошкільників засобами мистецтва» Провести науково-практичну конференцію для працівників ДНЗ і ЗОШ «Наступніст і співпраця- запорука успішності першокласника». Провести майстер - клас з питань здоров’язберігаючі педтихнології для вихователів району, вихователем В.М.Кравченко 2016-2020 2018 2017р. 2019 Квітень 2017р. Квітень 2016р. Сільський бюджет, благодійні добровільні спонсорські, внески. Завідуюча ДНЗ Директор школи. 5 Модернізувати просвітницькі центри для батьків по популяризації знань з родинної педагогіки, досвіду забезпечення взаємозв’язку між сім’єю та ДНЗ: «Великі здібності маленької дитини». Розробка та реалізація освітнього проекту « У Мамину школу – хоча б на годину» 2016-2020 2016- 2020 2017р. Адміністрація 6 Забезпечити співпрацю із засобами масової інформації: - інтернет сайт; - Гадяцький вісник; - Фейсбук. Періодично поновлювати інформацію на веб сайті ДНЗ - Завідувача ДНЗ ІV. Кадрове забезпечення 1 Аналізувати фактичну потребу ДНЗ в педагогічних кадрах, своєчасно направляти заявку на заміщення вакантних посад молодими спеціалістами. По потребі - Адміністрація 2 Привести штатний розпис у відповідність з наказом МОН України «Про затвердження типових штатних нормативів ДНЗ». До 01.09.2016р. - Адміністрація 3 Підвищувати фахову майстерність педагогів шляхом проходження курсової перепідготовки при ПОІППО та самоосвіти: Коваль Л.І. Кравченко В.М Зінченко М.Р. Згідно плану 2017 2017 2019 Сільський бюджет. Відділ освіти, адміністрація 6 Забезпечення бази для проведення районних семінарів з питань дошкільної освіти: «Запровадження здоровязберігаючих технологій в різновіковій групі» Згідно планів методкабінету райво Квітень 2016 Кошти працівників дитсадка Адміністрація Профспілковий комітет 7 Забезпечення моніторингу діяльності дошкільного закладу. Згідно плану 2018 - Адміністрація 8 Забезпечення проведення конкурсів на краще оформлення розвивального середовища групи та на кращий дизайн території ДНЗ. 2016 -2020 - Адміністрація, профком, батьківський комітет. Цільові проекти щодо виконання Програми розвитку дошкільного навчального закладу «Липка» БЛОК І. ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДИТИНИ (з урахуванням пізнавально - гуманітарного підходу) Проект 1. Виховуємо, розвиваємо особистість Мета: забезпечити особистісне зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних, психологічних та фізичних особливостей. № п\п Зміст роботи Відповідаль¬ний Термін Джерела фінансування Приміт-ка 1 2 3 4 5 6 Інтелектуальний розвиток дошкільника 1 Постійно працювати над створенням предметно-розвивального середовища в основних центрах: навики практичного життя; сенсорика; логіко-математичний розвиток; розвиток мовлення; підготовка руки до письма; художня діяльність; розвивальні ігри Педагогічні працівники 2016-2020 Благодійні внески 2 Активізувати роботу з формування пізнавальної активності дошкільників Педагогічні працівники 2017 3 Створити центр ейдетики на базі старшої підгрупи Педагогічні працівники 2017-2019 4 Збагачувати у дітей обрис (картину світу) навчаючи їх читанню за методикою Л.Шелестової Педагогічні працівники 2017-2019 Соціально-моральний розвиток дошкільника, формування у дітей самосвідомості та самоповаги 1 Розробити завдання, конспекти інтегрованих занять для дітей, спрямованих на уточнення понять про духовні цінності (щастя, посмішка, добро, милосердя, співчуття, прощення, страждання, любов тощо) Вихователі - педагоги 2016-2018 Створити серію проектів екологічного спрямування для дітей старшого дошкільного віку Вихователі - педагоги 2018-2020 2 Розробити планування з духовно-морального виховання дошкільників на основі національних традицій, літературних творів Вихователі - педагоги 2016-2017 3 Систематизувати роботу з формування у дітей самосвідомості та самоповаги, правової освіти дошкільників Педагогічні працівники 2018-2020 4 Створити картотеку українських народних ігор для дітей дошкільного віку Вихователь - методист 2017-2020 Творчий розвиток дошкільників 1 Оформити в групах центри ігор з піском, куточки ігор з водою Педагогічні працівники 2017 Благодійні кошти 2 Розробити конспекти занять, ігор з піском і водою для дітей молодшого та старшого дошкільного віку педагоги 2016-2018 3 Оформити виставку дитячих творчих робіт Педагогічні працівники 2016-2017 4 Раз на квартал проводити для дітей театралізовані вистави за різною тематикою за участі дошкільників Музичний керівник 2016-2017 5. Сприяти роботі гуртків художньо-естетичного, фізкультурного, музичного напрямку. Вихователі - педагоги 2016-2020 1 Впроваджувати в практику роботи нетрадиційні методи, альтернативні технології, освітні програми щодо формування здорового способу життя дошкільників Керівник закладу, педагоги 2016-2020 2 Впроваджувати в практику роботи дошкільного навчального закладу оздоровчі технології Педагоги 2016-2020 3 Забезпечувати дошкільний навчальний заклад науково-методичною літературою з окресленої проблеми Педагоги 2016-2020 Благодійні кошти 4 Систематично здійснювати медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком дітей Керівник закладу Постійно 5 Забезпечити впровадження системи загартувальних заходів відповідно до перспективного планування педагоги Постійно 6 Організовувати проведення з педагогами соціально-педагогічних, психологічних та валеологічних майстер-класів та тренінгів з метою удосконалення здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ та родинах вихованців Педагоги 2016-2020 7 Запровадити комплекс заходів щодо попередження травмування та нещасних випадків під час навчально-виховного пронесу Керівник закладу Постійно 8 Привести у відповідність до санітарно-гігієнічних вимог і норм групові приміщення, спортивний майданчик, харчоблок Керівник закладу, педагогічні працівники Постійно Благодійні кошти 9. Проводити моніторингові спостереження з питань мотивова-ного ставлення педагогів, батьків до свого здоров'я та здоров'я оточуючих Керівник закладу, вихователі 2016-2020 10. Висвітлювати питання формування здорового способу життя на сайті ДНЗ Керівник закладу, вихователі 11. Забезпечити ремонт і реконструкцію спортивного майданчика, та поповнити його спортивним обладнання Керівник закладу 2016-2020 Благодійні кошти Очікувані результати: • підвищення якісних показників здоров'я дітей дошкільного віку; • оптимальний рівень сформованості в дітей та батьків позитивної мотивації на здоровий спосіб життя; • підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дошкільного віку Проект 3. Майбутній школяр (Організація роботи з підготовки дітей до школи) Мета: задоволення потреб громадян у вихованні та навчанні дітей дошкільного віку, у підготовці їх до навчання у школі Завдання проекту: • реалізація державної політики в галузі освіти; • забезпечення фізичного та психічного здоров’я дітей; • розвиток дітей відповідно до вікових особливостей, особистісних якостей, природних здібностей; • соціалізація дитячої особистості; • надання кваліфікованої допомоги дітям у формуванні вмінь та навичок, необхідних для навчання у школі № з/п Зміст роботи Відповідаль-ний Термін Джерела фінансування Приміт-ка 1 2 3 4 5 6 1 Вивченні попиту батьків щодо необхідності посиленої підготовки дітей до навчання у школі. Керівник закладу 2017 2 Діагностика рівня знань дітей старшої підгрупи з підготовки до школи Педагоги Жовтень, травень, щорічно 3. Розробка програми корекції стану фізичного та психічного здоров'я дітей педагоги 2018 4. Проведення діагностики готовності дітей до шкільного навчання Керівник закладу щорічно 5. Використання прийому випереджувального навчання при підготовці дітей до школи педагоги 2012-2016 6. Надання методичної, консультативної допомоги батькам з боку вихователя-методиста, практичного психолога, педагогів, лікаря-педіатра. Керівник закладу Постійно Очікувані результати: • охоплення дітей п'ятирічного віку дошкільною освітою; • забезпечення наступності в роботі дошкільної і початкової ланок; • підняття престижу дошкільної освіти ІІ БЛОК: УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Проект 1 . Кадрова політика Мета проекту: формування соціального замовлення на підвищення кваліфікації педагогів, виходячи з їх професійного розвитку. Завдання проекту: • створити умови для саморозвитку і самореалізації працівників ДНЗ №7; • розробити системний підхід до організації безперервної самоосвіти педагогів; • підвищити мотивацію педагогів для участі у конкурсному русі шляхом формування механізму експертизи освітньої та інноваційної діяльності. п Зміст роботи Відповідальний Термін виконання Джерела фінансування Приміт¬ка 1 2 3 4 5 6 1 Моніторинг якості професійної діяльності педагогів ДНЗ (ведення діагностичних карт) Завідувач 2016-2018 2 Відповідно до освітніх потреб ДНЗ забезпечувати проходження курсів підвищення кваліфікації Керівник закладу 2016-2020 Бюджетні кошти 3 Сприяти максимальному забезпеченню дошкільного закладу кадрами з фаховою освітою Керівник закладу педагоги 2016 - 2020 4 Впроваджувати інтерактивні методи і форми роботи, сучасні технології навчання педагогів Завідувач Постійно 5 Укомплектувати дошкільний заклад необхідною комп'ютерною технікою та забезпечити вихід в Інтернет Керівник закладу 2016-2020 Бюджетні кошти 6 Забезпечити створення та регулярне оновлення сайту ДНЗ актуальною інформацією Керівник закладу, педагоги Постійно 7 Поповнити методичний кабінет науково-методичною та довідковою літературою, періодичними виданнями виданнями. педагоги 2016-2020 Благодійні кошти 8 Провести з педагогами цикл семінарів- вебінарів, щодо впровадження в освітньо-виховний процес альтернативних методик розвитку дітей та навчання Керівник закладу, педагоги 2016-2020 9 Провести з педагогами серію семінарів на тему «Розвиток у дитини духовності» педагоги 2019 Очікувані результати: • Підвищення професійного рівня педагогічних працівників; • Підвищення рівня компетенції педагогів. • Поліпшення якості освіти дітей за допомогою участі педагогів у конкурсному русі. • Зменшення відсотка плинності кадрів в колективі. • Позитивні зміни у якісному складі педагогічних кадрів; • Удосконалення знань про інноваційні методики та технології; • Забезпечення науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу. Проект 2. Інтернет-підтримка професійного розвитку педагогів Проект «Інтернет-підтримка професійного розвитку педагогів» направлений на професійний розвиток педагогів та їх методичну підтримку з допомогою Інтернету. Основна мета проекту: формування мережевих професійних спільнот педагогів, методична підтримка і професійне зростання педагогів за рахунок широкого використання засобів Інтернету Основні завдання проекту: • впровадження в практику моделі багаторівневої адаптивної системи професійного розвитку педагогів на основі удосконалення методик використання ІКТ; • збільшення кількості педагогів, які отримують методичну та психологічну допомогу для підвищення своєї кваліфікації за допомогою використання засобів Інтернет; • узагальнення досвіду використання Інтернету для вирішення завдань професійного розвитку педагогів. Основні цільові групи: вихователь-методист, педагоги дошкільного закладу, практичний психолог, музичні керівники, інструктор з фізичної культури. Основними пріоритетними напрямками, за якими буде вестисть робота з вказаною цільовою аудиторією є: • основи інформатизації освіти в галузі використання освітніх електронних видань та Інтернет-ресурсів в професійній діяльності педагогів; • змістовні і методичні особливості реалізації освітнього процесу з використанням Інтернет-технологій, формування у педагогів мотивації до навчання з використанням засобів Інтернету. Основні форми надання Інтернет-підтримки педагогам: • самостійна Інтернет-взаємодія педагогів з підрозділами, рубриками і каталогами інформаційних ресурсів Інтернет; • тренінги: «Мій внутрішній світ», «Професія і особистість»; • віртуальні клуби за інтересами. Результатом виконання проекту стане формування мережевих педагогічних спільнот, впровадження нових форм методичної роботи з педагогами засобами Інтернету, збільшення кількості педагогів, які отримують Інтернет-підтримку свого професійного розвитку. В Інтернеті, перш за все на національних освітніх порталах, повинні з’явитися адреси, за якими педагоги зможуть знайти матеріали для використання в своїй практичній діяльності, отримати консультації з питань, які їх хвилюють, обмінятися досвідом. БЛОК ІІІ. ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАТЬКІВ Проект 1. Дошкільний заклад – сім’я Мета проекту: сприяти підвищенню авторитету і ролі сім’ї у вихованні і соціалізації дітей дошкільного віку; формувати сучасну педагогічну культуру батьків на основі національних традицій і досягнень світової педагогіки. Пріоритети проекту: сприяння піднесенню на якісно новий рівень роботу педагогічного колективу дошкільного закладу з батьками вихованців № з/п Зміст роботи Відповідальний Термін виконання Джерела фінансу-вання Примітка 1 Надання додаткових освітніх послуг. Керівник закладу 2016-2020 Оплата додаткових освітніх послуг 2 Діяльність консультативного центру для батьків педагоги Протягом року 4 Виконання угоди про співпрацю між батьківською громадськістю та ДНЗ Керівник закладу Постійно 5. Створення в дошкільному закладі Піклувальної ради Завізувач ДНЗ 2017 6 Проведення конкурсу на кращий досвід сімейного виховання . Завідувач ДНЗ 2019 7 Здійснення внутрішнього обліку та систематичне інформування служби у справах дітей про неблагополучні сім'ї педагоги 2016-2020 8 Сприяння волонтерському руху серед батьків, залучення їх до посильної допомоги ДНЗ, проведення акцій . Завідувач ДНЗ, Постійно 10 Залучення батьків до участі в освітньо-виховному процесі, розвагах, святах Педагоги ДНЗ Протягом року Очікувані результати: • залучення громадськості, батьків до формування освітньої політики ДНЗ; • піднесення на якісно новий рівень роботи педагогічного колективу з батьками вихованців.

Категорія: Мої статті | Додав: DNZ_Lypka (07.02.2017)
Переглядів: 1543 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: